III. BIBLIOGRAFIA

UŻYTE W TEKŚCIE PRZEKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

KATOLICKIE

BL - Biblia Lubelska, wydanie I

BP - Biblia Poznańska, wydanie I, II, III

BT - Biblia Tysiąclecia, wydanie I, II, III

ks.Wu - Stary i Nowy Testament ks.J.Wujka, wydanie III

ks.Kow - Nowy Testament ks.S.Kowalskiego, wydanie I

ks.Rom - Nowy Testament bp K.Romaniuka, wydanie IV

ks.Dąbr - Nowy Testament ks.E.Dąbrowskiego, wydanie II

ks.Dąbr z Wulg - Nowy Testament ks.E.Dąbrowskiego, przekł. z Wulgaty, wyd.X

kom. KUL - "Pismo Święte Starego Testamentu" t.I-XII pod red. ks.S.Łacha i ks.L.Stachowiaka, 1961-96; "Pismo Święte Nowego Testamentu" t.I-XII pod red. ks.E.Dąbrowskiego i ks.F.Gryglewicza, 1959-79 (tzw. Komentarze KUL);

PROTESTANCKIE

NP - Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Nowy Przekład - 1975 r.) ed. 1983 r. wyd. BiZTB

BG - Biblia to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Biblia Gdańska - 1632 r.) ed. 1986 r. wyd. BiZTB

WN - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa (tzw.Warszawski Nowy Testament - 1881 r.) ed. 1986 r. wyd. Trynitarian Bible Society

SN - Słowo Życia - Nowy Testament, ed. 1989 r. wyd. Living Bibles International

WP - Nowy Testament - Współczesny Przekład ed. 1991 r. wyd. BiZTB

ŚWIADKÓW JEHOWY

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (t zw. Grecko-angielski przekład międzywierszowy Nowego Testamentu) Brooklyn 1969 i 1985

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift mit Studienverweisen (tzw. Biblia Nowego Świata z przypisami) Brooklyn 1986

New World Translation of the Holy Scriptures (tzw. Biblia Nowego Świata) Brooklyn 1988

"Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata" Brooklyn 1994

LITERATURA

"Pismo Święte Starego Testamentu" t.I-XII pod red. ks.S.Łacha i ks.L.Stachowiaka, Poznań-Warszawa 1961-96 (tzw. Komentarze KUL)

"Pism o Święte Nowego Testamentu" t.I-XII pod red. ks.E.Dąbrowskiego i ks.F.Gryglewicza, Poznań-Warszawa 1959-79 (tzw. Komentarze KUL)

"Komentarz Praktyczny Do Nowego Testamentu" O.A.Jankowski, Ks.K.Romaniuk, Ks.L.Stachowiak, Poznań-Warszawa 1975

"Wstęp Ogólny do Pisma Świętego" Ks.J.Homerski, Poznań-Warszawa 1973

Septuaginta t.I-II dr A.Rahlfs, Stuttgart 1979

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland, Stuttgart 1979

"Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi" tłum. ks.prof.dr hab.R.Po powski SDB (KUL), dr M.Wojciechowski (ATK), Warszawa 1993

"Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych" Ks.R.Popowski SDB (KUL), Warszawa 1995

"Słownik Grecko-Polski" t.I-IV pod red. Z.Abramowiczówny, Warszawa 1962

"Słownik Teologii Biblijnej" tłum. Bp K.Romaniuk, Poznań 1990

"Słownik Biblijny" o.H.Langkammer OFM, Katowice 1989

"Słownik Nowego Testamentu" tłum. Bp K.Romaniuk, Poznań 1986

"Słownik Obrazów i Symboli Biblijnych" tłum. Bp K.Romaniuk, Poznań 1989

"Wpływ Typologi oraz Tekstów Starego Testamentu na Redakcję Ewangelii Świętego Mateusza" A.Kowalczyk, Gdańsk 1993

"Słownik Teologiczny" t.I-II pod red. ks.A.Zuberbiera, Katowice 1985-1989

"Mały Słownik Teologiczny" K.Rahner, H.Vorgrimler, Warszawa 1987

"Atlas Biblijny" (bez autora) Warszawa 1990

"Leksykon Religioznawczy" pod red. W.Tylocha, Warszawa 1988

"Mały Słownik Religioznawczy" pod red.Z.Poniatowskiego, Warszawa 1969

"Dobra Nowina Według Mateusza i Marka" W.Witwicki, Warszawa 1958

"Konkordancja do Biblii Tysiąclecia" Ks.J.Flis, Warszawa 1991

"Encyklopedia Katolicka" t.I-VI pod red. R.Łukaszyka, L.Bieńkowskiego i F.Gryglewicza, Lublin 1985-1993

"Katolicyzm A-Z" Ks.Z.Pawlak, Poznań 1989

"Katechizm Ko ścioła Katolickiego" zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II, Poznań 1994

"Eschatologia biblijna Nowego Testamentu" o.A.Jankowski OSB, Kraków 1987

"Eschatologia. Rzeczy Ostateczne Człowieka i Świata" Ks.W.Granat, Lublin 1962

"Biblia O Przyszłości" pod red . ks.L.Stachowiaka i ks.R.Rubinkiewicza, Lublin 1987

"Królestwo Boże w Przypowieściach" o.A.Jankowski OSB, Poznań-Warszawa 1981

"Śmierć i Życie Wieczne" J.Ratzinger, Warszawa 1986

"Apokalipsa dzisiaj" D.Mollat SJ, Kraków 1992

"Spojrzenie na Apokalipsę" P.P rigent, Warszawa 1986

"Apokalipsa orędzie nadziei" Ks.A.Tronina, Częstochowa 1996

"Religie Wschodu" Ks.E.Dąbrowski, Poznań-Warszawa-Lublin 1962

"Dzieje Wojny Żydowskiej Przeciwko Rzymianom" J.Flawiusz, tłum.A.Niemojewski, Warszawa 1906

"Dawne Dzieje Izrael a" J.Flawiusz, przekł. pod red. Ks.E.Dąbrowskiego, Poznań - Warszawa - Lublin 1979

"Przeciw Apionowi. Autobiografia" J.Flawiusz, przekł. J.Radożycki, Poznań 1986

"Pisma" Filon Aleksandryjski, tłum.L.Joachimowicz, Warszawa 1986

"Wprowadzenie Do Literatury M iędzytestamentalnej" Ks.S.Mędala CM, Kraków 1994

"Wprowadzenie Do Apokryfów Starego Testamentu" R.Rubinkiewicz SDB, Lublin 1987

"Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne" t.I-II pod red. Ks.M.Starowieyskiego, Lublin 1986

"Apokryfy Nowego Testamentu" H.Langkammer, Katowice 1989

"Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa" pod red. J.M.Szymusiaka SJ i Ks.M.Starowieyskiego, Poznań 1971

"Początki doktryny chrześcijańskiej" J.N.D.Kelly, Warszawa 1988

"Pisma Ojców Kościoła" pod red. dr J.Sajdaka, Poznań 1924-1949

"Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" pod red. ks.E.Stanuli W-wa 1969-1995

"Wykład Nauki Apostolskiej" Ireneusz z Lyonu, tłum. W.Myszor, Kraków 1997

"Antologia Literatury Patrystycznej" Ks.M.Michalski, Poznań 1975

"Patrologia" Ks.J.Czuj, Poz nań 1953

"Życie Codzienne Pierwszych Chrześcijan" A.G.Hamman, Warszawa 1990

"Pierwsi Świadkowie" opr. Ks.M.Starowieyski, Kraków 1988

"Męczennicy" oprac. E.Wipszycka, ks.M.Starowieyski Kraków 1991

"Historia Kościelna. O Męczennikach Palestyńskich" Euzebiusz z Cezarei, Poznań 1924 (reprint I wyd. Kraków 1993)

"Historia Kościoła" t.I przeł. M.Tarnowska, Warszawa 1986

"Świat Symboliki Chrześcijańskiej" D.Forstner OSB, Warszawa 1990

"Trójca Święta. Tertulian, Przeciw Prakseaszowi. Hipolit, Przeciw Noetosowi" tłu m. E.Buszewicz i S.Kalinkowski, Kraków 1997

"Bóg Jeden w Trójcy Osób" Ks.W.Granat, Lublin 1962

"Rok Liturgiczny" Ks.W.Zalewski, Warszawa 1989

"Dzień Święty" H.Pietras SJ, Kraków 1992

"Niedziela. Dzień Pana. Dzień Człowieka" E.Bianchi, Poznań 1998

"Sakramen ty Święte" t.I-II Ks.W.Granat, Lublin 1961

"Sakramentologia Biblijna" Bp K.Romaniuk, Warszawa 1991

"Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan" pod. red. ks.W.Myszora i ks.E.Stanuli, Katowice 1987

"Eucharystia pierwszych chrześcija n" oprac. ks.M.Starowieyski Kraków 1987

"Mały Słownik Maryjny" tłum. br.K.Brodzik OFMConv, Niepokalanów 1987

"Matka Pana" Ks.R.Laurentin, Warszawa 1989

"Życie Maryi Matki Bożej" A.Nikolas, Ks.E.Dąbrowski, Warszawa 1954

"Maryja w Nowym Testamencie" H.Langkammer, Gorzów Wielkopolski 1991

"Umęczon pod Ponckim Piłatem?" V.Messori, Kraków-Niepokalanów 1996

"Pytania nieobojętne" J.Salij OP, Poznań 1986

"Szukającym drogi" J.Salij OP, Poznań 1988

"Poszukiwania w wierze" J.Salij OP, Poznań 1991

"Nadzieja poddawana p róbom" J.Salij OP, Poznań 1995

"Świadkowie Jehowy - kim są?" Ks.T.Pietrzyk, Wrocław 1991

"Człowiek a Świadkowie Jehowy" Bp Z.Pawłowicz, Gdańsk 1991

"Kiedy koniec świata? Apokaliptyka Świadków Jehowy" J.Stefańczak, Koszalin 1994

"Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią" Ks.Z.Domagała, Radom 1990

"Świadkowie Jehowy - apostołowie czy intruzi?" Ks.W.Hanc, Ks.T.Lenkiewicz, Włocławek 1990

"Prekursorzy Nowej Ery - Mały Słownik" C.V.Manzanares, Warszawa 1994

"Świadkowie Jehowy bez retuszu" G.Fels, Niepokalan ów 1995

"Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" C.Podolski, Gdańsk 1996

"Świadkowie Jehowy. Pochodzenie - Historia - Wierzenia" E.Bagiński OCD, Kraków 1997

"Kryzys Sumienia" R.Franz, Gdynia 1997

"Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata" R.H.Countess, Warszawa 1998

LITERATURA ŚWIADKÓW JEHOWY

"Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień w roku dla Domowników Wiary" C.T.Russell, 1907, ed. polska bez roku wyd., Chicag o.

"Stworzenie Czyli Historia Biblijna W Obrazach" C.T.Russell, Brooklyn 1914

"Boski Plan Wieków" tzw. I Tom C.T. Russell 1886, ed. polska., Brooklyn 1917

"Nadszedł Czas" tzw. II Tom C.T. Russell 1889, ed. polska, Pittsburgh 1919 i 1923

"Przyjdź Królestw o Twoje" tzw. III Tom C.T. Russell 1891, ed. polska, Pittsburgh 1919

"Walka Armagieddonu" tzw. IV Tom C.T. Russell 1897, ed. polska, Brooklyn 1920

"Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem" tzw. V Tom C.T. Russell 1899, ed. polska, Brooklyn 1920

"Nowe Stworzenie" tzw. VI Tom C.T. Russell 1904, ed. polska, Brooklyn 1919

"Dokonana Tajemnica" tzw. VII Tom (pośmiertne dzieło C.T. Russella, bez autora) 1917, ed. polska, Brooklyn 1925

"Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania" L.W.Jones 1917, Chicago, ed. polska wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Chicago 1947

"Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!" J.F. Rutherford, Brooklyn 1920

"Harfa Boża" J.F.Rutherford, Brooklyn 1921 i 1929

"Ucisk świata" J.F.Rutherford, Brooklyn 192 3

"Pożądany rząd" J.F.Rutherford, Brooklyn 1924

"Stworzenie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928

"Powrót naszego Pana" J.F.Rutherford, Brooklyn 1924

"Piekło" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928

"Przyjaciel ludzkości" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928

"Rząd" J.F. Rutherfor d, Brooklyn 1928

"Pojednanie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928

"Życie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1929

"Wyzwolenie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1929

"Proroctwo" J.F.Rutherford, Brooklyn 1929

"Światło" J.F.Rutherford, Brooklyn 1930

"Królestwo nadzieja świata" J. F.Rutherford, Brooklyn 1931

"Życie i zdrowie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1932

"Na tamtym świecie" J.F.Rutherford 1933

"Aniołowie" J.F.Rutherford 1934

"Wszechświatowa wojna bliska" J.F.Rutherford, Brooklyn 1935

"Bogactwo" J.F. Rutherford, Brooklyn 1936

"Spojr zyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki" J.F.Rutherford, Brooklyn 1939

"Religia zbiera wicher" bez autora, Brooklyn 1945

"Prawda was wyswobodzi" bez autora, Brooklyn 1946

"Niech Bóg będzie prawdziwy" bez autora, roku [ok.1954] i miejsca wyd.

"Wyk walifikowani do służby kaznodziejskiej" bez autora, roku [ok.1957] i miejsca wyd.

"Co Pismo Święte mówi o 'życiu pozagrobowym'?" bez autora, roku [ok.1958] i miejsca wyd.

"To znaczy życie wieczne" bez autora, roku [ok.1958] i miejsca wyd.

"Nowe niebiosa i nowa ziemia" bez autora, Brooklyn 1958

"Upewniajcie się o wszystkich rzeczach" bez autora, roku [ok.1958] i miejsca wyd.

Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose bez autora, Brooklyn 1959

"Od raju utraconego do raju odzyskanego" bez autora, roku [ok.1960] i miejsca wyd.

"Bądź wola Twoja na ziemi" bez autora, roku [ok.1961] i miejsca wyd.

"Słowo - Kogo miał na myśli apostoł Jan?" bez autora, roku [ok.1965] i miejsca wyd.

"Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe" bez autora, roku [ok.1967] i miejs ca wyd.

"Życie wieczne w wolności synów Bożych" bez autora, roku [ok.1970] i miejsca wyd.

"Prawda, która prowadzi do życia wiecznego" bez autora, Brooklyn 1970

Aid to Bible Understanding bez autora, Brooklyn 1971

"Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich" bez autora, roku [ok.1971] i miejsca wyd.

Vergewissert euch aller Dinge; haltet an dem fest, was vortrefflich ist bez autora, Brooklyn 1974

"Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - Jak?" bez autora, roku [ok.1974] i miejsca wyd.

"Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych" bez autora, roku [ok.1975] i miejsca wyd.

"Wieczyste zamierzenie Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka" bez autora, roku [ok.1978] i miejsca wyd.

"Uważajcie na samych siebie i na całe stado. Podręcznik Kursu Służby Królestwa" bez autora i miejsca wyd. 1977-81

1980 Yearbook of Jehovah's Witnesses bez autora, Brooklyn 1980

"Mój zbiór opowieści biblijnych" bez autora, Brooklyn 1981

Survival Into a New Earth bez autora, Brooklyn 1984

Watchtower Publications Index 1930-1985 bez autora, Brooklyn 1986

"Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo?" bez autora, Brooklyn 1988

Insight on the Scriptures bez autora, Brooklyn 1988

"Wysławiajcie Jehowę w pieśniach" bez autora, Brooklyn 1989

"Przysłuchiwanie się Wielkiemu Naucz ycielowi" bez autora, Brooklyn 1989

"Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?" bez autora, Brooklyn 1989

"Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu" bez autora, Brooklyn 1989

"Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi" bez aut ora, Brooklyn 1989 i 1990

"Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej" bez autora, Brooklyn 1990

"Zorganizowani do pełnienia naszej służby" bez autora, Brooklyn 1990

"Największy ze wszystkich ludzi" bez autora, Brooklyn 1991

"Prowadzenie rozmów na podstawie Pism" bez autora, Brooklyn 1991

Watchtower Publications Index 1986-1990 bez autora, Brooklyn 1992

"Wspaniały finał Objawienia bliski!" bez autora, Brooklyn 1993

"Człowiek poszukuje Boga" bez autora, Brooklyn 1994

"Rocznik Świadków Jehowy 1994" bez autora, Brooklyn 1994

"Rocznik Świadków Jehowy 1995" bez autora, Brooklyn 1995

"Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego" bez autora, Brooklyn 1995

"Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" bez autora, Brooklyn 1995

"Rocznik Świadków Jehowy 1997" bez autora, Brooklyn 1997

"Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1991-1994" bez autora, Nowy Jork 1997

"Rocznik Świadków Jehowy 1998" bez autora, Brooklyn 1998

"Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne" bez autora, Brooklyn 1998

Wykorzystano też polskie i angielskie Przebudźcie się! [ Awake! ] i Strażnice [ Zion's Watch Tower i The Watchtower ] z lat 1879-1998; broszury pt.: "Czy wierzyć w Trójcę?" (1989), "Imię Boże które pozostanie na zawsze" (1987), "Oto wszystko nowe czynię" (1987), "Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie" (1988), "Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku" (1989), "Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!" (1987), "Świadkowie Jehowy a szkoła" (1990), "Jak krew może ocalić twoje życie?" (1 9 90), "Uroczystość otwarcia nowego Biura Oddziału i Domu Betel" (1992), "Świadkowie Jehowy a kwestia krwi" (1992), "Świadkowie Jehowy a wykształcenie" (1995), "Czego wymaga od nas Bóg?" (1996), "Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?" (1998); polski i ang i elski wewnętrzny miesięcznik "Nasza Służba Królestwa" [ Our Kingdom Service ] (wcześniej "Służba Królestwa" [ Kingdom Ministry ]); półmiesięcznik "Złoty Wiek" (15 IV 1931) i jego ang. odpowiednik The Golden Age (24 IV 1935), ang. półmiesięcznik "Pociecha" [ Consolation 25 XII 1940].

LITERATURA RÓŻNYCH GRUP BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO

"Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Nr 4 i 8, 1961; Nr 1, 1968; Nr 4, 1975; Nr 1, 1978; Nr 6, 1986; Nr 6, 1987.

"Na S traży - Zwiastun Obecności Chrystusa" wyd. Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Numer Pamiątkowy 1961.

"Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii" wyd. Świecki Ruch Misyjny "Epifania", Nr 358, Listopad 1985.

OSTATNIO WYDANE PUBLIKACJE O ŚWIADKACH JEHOWY

" W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich" W.Bednarski 1997. O tej książce informacji udziela też Gdańskie Seminarium Duchowne ul. Cystersów 16, 80-330 Gdańsk lub Diecezjalny Punkt Poradnictwa Religijnego ul.Mireckiego 3, 80-245 Gdańsk (prosimy przysyłać zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem);

"Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata" R.H.Countess 1998 (Wyd. Vocatio s kr. poczt.41, 02-798 Warszawa 78);

"Świadkowie Jehowy. Pochodzenie - Historia - Wierzenia" E.Bagiński OCD 1997 (Wyd. OO. Karmelitów Bosych ul.Z.Glogera 5, 31-222 Kraków);

"Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" C.Podolski 1996 (Cezary Podolski ul. Pomorska 7/2, 80-333 Gdańsk);

"Igraszki przed dniem Armagedonu. Świadkowie Jehowy" Ks.T.Czapiga 1996 (SWA "Ottonianum" ul. Papieża Pawła VI 2, 71-242 Szczecin);

"Świadkowie Jehowy bez retuszu" G.Fels 1995 (Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 96-515 T eresin);

"Świadkowie Jehowy - strażnicy prawdy czy fałszu?" A.Różanek 1995 (Michalineum ul. Marszałka J.Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki-Struga);

"Prawda was wyzwoli" K.Guindon (były ŚJ) 1995 (Wyd. "M", Plac na Stawkach 3, 30-107 Kraków);

"Kiedy koniec świata? - Apokaliptyka Świadków Jehowy" (oprac. naukowe, zawierające też krytyczne omówienie apokaliptyki adwentystów) J.Stefańczak 1994; "Świadkowie Jehowy a zdrowie psychiczne" L.Chretien, J.Bergman (byli ŚJ); Film wideo (krytyczny), nagrany przez byłych ŚJ pt. "Świadkowie Jehowy" (Parafia p.w. Ducha Św. ul.Ks.S.Staszica 38, 75-452 Koszalin);

Filmy: "Świadkowie Jehowy u twoich drzwi" i "Świadkowie Jehowy odchodzą" (HAGI FILM I VIDEO ul. Buforowa 4, 52-131 Wrocław);

"Pismo Św. przeczy nauce Świadków Jehowy" H.A.Szczepańscy, T.Kunda; "Wróć... synu, wróć z daleka" T.Kunda 1995; "Strzeżcie się fałszywych proroków" T.Kunda, R.Kromplewski 1996; "Spór o Boże imię" T.Kunda 1996; "Prorocy z Brooklynu" R.Solak i inne, informacja: p.Tadeusz Kunda skr. poczt. 35, 00-9 61 Warszawa 42;

"Świadkowie Jehowy" J.Piegza 1994 (oprac laickie, naukowe, "NOMOS" Aleja 29-go Listopada 46, 31-425 Kraków);

"Od Świadka Jehowy do Świadka Jezusa Chrystusa" H. - J.Twisselmann 1994 ("Słowo Prawdy" ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, dostępna też w zborach baptystów);

Kwartalnik "Słowo Nadziei" o profilu ewangelickim (ponadwyznaniowe) byłych ŚJ i książki "Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy - przeczytaj" T.Połgensek 1995; "Kryzys sumienia" R.Franz 1997; zapowiedź: "Świadkowie Jehowy zdemaskowani" T.Połgensek (Fundacja 'Słowo Nadziei' skr.poczt.26, 81-202 Gdynia 9);

"Nie omylność Strażnicy" E.B.Price 1992 (oprac. adwentystów przeciwko ŚJ; wyd. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. 1 Maja 39, 05-807 Podkowa Leśna);

Problematykę ŚJ podejmują też części owo publikacje:

"Szukającym drogi", "Pytania nieobojętne", "Poszukiwania w wierze" i "Nadzieja poddawana próbom" J.Salij OP 1993-6 ("W Drodze" ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań);

"Kościół i sekty w Polsce" Bp Z.Pawłowicz 1996 (Wyd. "Stella Maris" ul. Cystersów 15, 80-330 Gdańsk);

"Prekursorzy Nowej Ery" C.V.Manzanares 1994 (Verbinum ul.Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa);

"Oszukani" J.McDowell, D.Stewart 1994 ("Pojednanie" ul. Rycerska 6/57, 20-552 Lublin);

Czasopismo katolickie pt. "Effatha - Otwórz się!" (skr. poczt. 1, 87-115 Toruń 16). Przedstawia ono naukę katolicką i innych grup religijnych oraz polemikę z wykładniami sekt.


SPIS TREŚCI

Copyright © 1998 Włodzimierz Bednarski