4. BRACIA I SIOSTRY CHRYSTUSA

4.1. Uczą, że Jezus nie był jedynym dzieckiem Maryi, a poprzez Józefa miał wielu braci i siostry ("Największy ze wszystkich ludzi" rozdz.9).

Odpowiedź. 1) Fragm. Pisma Św. np. Mt 12;46n., 13;55n., Mk 3;31n., 6;3, Łk 8;19n., J 2;12 7;3nn., którymi posługują się, nie wykazują, że ci bracia i siostry to dzieci Maryi i Józefa. ŚJ swymi domniemaniami próbują krewnych św.Rodziny przemienić w ich rodzone dzieci (nie są oni nazwani ich rodzicami). Nigdzie też Pismo Św. nie mówi, że braci tych spłodził św.Józef lub urodziła Maryja.

2) Słowa greckie adelphe (siostra), adelphos (brat) mają w tym jęz. wielorakie znaczenie i oznaczają siostrę lub brata przyrodniego, rodzonego, kuzyna, krewnego, towarzysza wspólnoty, chrześcijanina. Tych terminów używa Pismo Św. i to jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Ta sama zasada dot. j. hebr. (por. hebr. ach-brat w Rdz 4;2 [brat] i 13;8 [krewny] patrz Rdz 11;27).

Słowo "brat" zastosowane jest do krewnego w Rdz 29;12, 15 (BG, ks.Wu.), gdzie teść Jakuba nazywany jest jego bratem, a przecież Jakub był bratem Ezawa. Analogicznie zastosowano zwrot "brat" w stosunku do Abrahama i Lota, którzy byli synami, jeden Teracha, drugi Harana (Rdz 13;8 NP, BP, 14;14, 16 BG, ks.Wu.) [Uwaga! BT zgodnie z Rdz 11;27 oddała hebr. ach czy gr. adelphos słowem krewny, a nie dosłownie brat] por. Sdz 9;3. Miszael i Elsafan też nazwani są "braćmi" Nadaba i Abihu, choć pierwsi są synami Uzzjela, a drudzy Aarona (Kpł 10;1, 4 BT, NP); por. 1Krn 23;21n. i J 19;25, gdzie Maria nazwana jest "siostrą Maryi" tzn. krewną oraz Ga 1;19, gdzie Jakub jeden z Apostołów nazwany jest bratem Pana tzn. krewnym. Czasami też określenie "brat" dot. człowieka z tego samego pokolenia np. Judy (2Sm 19;12n., Tb 4;13, Jr 3;6n., Pwt 15;12).

Uczą też, że na określenie kuzyna Kol 4;10 stosuje słowo anepsios.

Nie zawsze tak jest, bo grecki ST używa też na oznaczenie kuzynów terminu adelphos (brat) np. Kpł 10;1, 4, Rdz 13;8, 14;14, 16, a tylko dwa razy anepsios (Lb 36;11, Tb 7;2) [Kodeks Synaicki ma w Tb 7;2 słowo adelphos co wskazuje, że stosowano te słowa zamiennie]. To samo dot. niewiast bo np. Rebeka w Septuagincie w Rdz 24;48 nazwana jest "siostrą" (adelphe) Abrahama choć jest w rzeczywistości jego bratanicą (córką Betuela - Rdz 24;47). Patrz też "Słownik Grecko-Polski" Z.Abramowiczówny (adelphos-brat, krewniak, rodak...).

3) Łk 2;41 mówi, że rodzice Jego co roku udawali się w daleką podróż do Jerozolimy, ale nie wspomina tam o żadnej gromadce dzieci. Mowa jest jedynie o Jezusie, Józefie, Maryi i o krewnych (Łk 2;44). Mt 2;14-23 opisujący powrót rodziny z Egiptu też nic nie mówi o siostrach i braciach.

4) Nie wiem czemu ŚJ nie pozwalają na to, aby Jezus miał krewnych czy kuzynów. Przecież Józef i Maryja mieli na pewno rodzinę (J 19;25, Łk 2;44). Jakub należący do grona Apostołów (Ga 1;19) nazwany jest "bratem Pańskim", a przecież wśród Dwunastu Jezus nie miał rodzonych braci. Widać więc, że Jakub ten pomimo, że jest nazwany "bratem", jest krewnym Chrystusa.

5) To, że Jezus nazywany jest "pierworodnym" (Łk 2;7) nie oznacza, że musiał mieć rodzeństwo. Wygubienie pierworodnych w Egipcie (Wj 12;12) nie mówi, że każdy Egipcjanin musiał mieć więcej niż jednego syna. Pierworodny w Biblii to prawny dziedzic. Odebrać komuś pierworodztwo to tyle co odebrać jego należność (Rdz 27;33-36) por. rozdz. "Zrodzony a nie stworzony" pkt 3.1.3 i przypis BT do Łk 2;7).

6) Pismo Św. wskazuje kto jest matką i ojcem kuzynów Jezusa. J 19;25 mówi o Marii żonie Kleofasa, a Mt 27;56 wymienia dwóch jej synów Józefa i Jakuba. Jeśli ci nie są kuzynami Chrystusa to kim oni są, że w ogóle ich wymienia się w Biblii? Są to pewnie osoby z Mt 13;55.

7) Słowa Chrystusa, wypowiedziane na krzyżu przed śmiercią są dowodem na to, że nie posiadał On rodzonych braci i sióstr. Fragm. zwany "testamentem z krzyża" (J 19;26n.) pokazuje przekazanie Matki umiłowanemu uczniowi. Dziwnym byłoby odrywanie Matki od Jej dzieci, gdyby je miała.

8) Uczą, na podst. Mt 1;25 ("lecz nie zbliżał się do Niej porodziła Syna"), że po narodzeniu Jezusa, Maryja i Józef prowadzili pożycie małżeńskie, z którego to pochodzą inne dzieci. Polskie "aż" jest tylko przybliżonym odpowiednikiem słowa greckiego i ten werset nie świadczy na ich korzyść (por. "Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu" Ks.R.Popowski s.253 - aż do czasu gdy, aż, zanim nie, dopóki nie, zanim nie). Terminem tym autor wyznacza kres czasu który go interesuje, nie zajmując się czasokresem występującym później (po owym "aż"). Np. Mt 28;20 ("A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata)" nie mówi, że Jezus nie będzie z nami później. Podobny problem ukazuje 2Sam 6;23, Ps 112;8, 110;1, 1Mch 5;54, Flp 2;8, 1Tm 4;13. Kom. KUL do Mt (s.81-2) podaje, że interesujący nas werset powinien być oddany i zrozumiany następująco: "I nie zbliżał się do niej, a gdy porodziła Syna, nadał mu imię Jezus" a w rozwinięciu uzupełnia to dwiema innymi wersjami: "i nie poznał jej, mimo to porodziła...", "chociaż jej nie poznał porodziła..." (por. ks.Kow., ks.Rom.).

9) ST proroczo wskazując Chrystusa i dziewictwo Maryi nie mówi o żadnych rodzonych braciach, czy siostrach Mesjasza. NT nazywa Maryję "Matką Jego" lub "Matką Jezusa", a nigdy "Matką ich", tzn. braci Pana (Mt 1;18, 2;11-14, 12;46n., 13;55, Mk 3;31n., Łk 1;43, 2;33n., 8;19n., J 2;1-5, 12, 19;25, Dz 1;14). Patrz też rozdz. "Maryja" pkt 17.10.

4.2. Euzebiusz (ur.260) w "Historii Kościoła" (III;11) podobnie jak Hegezyp (ok.180) wymienia Szymona (Symeona) z Mt 13;55 rzekomego brata Jezusa nazywając go synem Kleofasa (podobnie jak Józef i Jakub - J 19;25, Mt 27;56). Zaś Juda (autor Listu Judy) określa siebie jako: "sługę Jezusa Chrystusa, brata zaś Jakuba" Jud 1. Jest on różny od Judy Tadeusza Apostoła (patrz Jud 17). Hegezyp wymienia też Judę jako krewnego Jezusa, który jest synem Marii Kleofasowej ("Historia Kościoła" III;32,4-5).

Choć Justyn Męczennik (ur.100), Klemens Aleks. (ur.150) i Orygenes (ur.185) wspominali braci Jezusa, to jednak żaden z nich nie uważał ich za synów Maryi (patrz "Matka Pana" Ks.R.Laurentin, Aneks - 'Dziewictwo po urodzeniu'). Np. Orygenes pisał, że oni "nie urodzili się z Maryi. A i żaden tekst Pisma o tym nie wspomina" ("Homilia do Ewangelii Łukasza" 7;1).

Talmud Żydowski (ukazujący wrogość wobec Chrystusa i Maryi) nic nie mówi o braciach i siostrach Jezusa. Przy nauczaniu przez chrześcijaństwo o dziewictwie Maryi, Żydzi nie zapomnieliby zdyskredytować tej nauki przez wymienienie Jej synów czy córek.

J.Flawiusz (ur.37), historyk żydowski piszący po grecku, określa kuzynów występujących w jego dziełach słowem gr. adelphos ("Dawne Dzieje Izraela" 1;209 i 211, "Wojna Żydowska" 6;6,4-7,1).


SPIS TREŚCI

Copyright © 1998 Włodzimierz Bednarski