8. POWRÓT PANA

8.1. Uczą, że ponowne przyjście Chrystusa już nastąpiło. Nazywają je obecnością Pana i odbyło się ono w sposób niewidzialny w 1914r. (Strażnica Nr 11, 1998 s.4). Ten dzień nazwali "Dniem Pańskim" (Ap 1;10) i trwa on do dziś ("Będziesz mógł żyć..." s.147, 149). "Wspaniały finał..." (s.24) uczy: "Wydarzenia rozgrywające się na naszej zbroczonej krwią ziemi od roku 1914 wyraźnie potwierdzają, że właśnie wtedy zaczął się 'dzień' obecności Jezusa...". Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 11 s.16 dodaje, że Jezus "w tym właśnie okresie miał w sposób niewidzialny przeprowadzić inspekcję na ziemi" (por. "Wspaniały finał..." s.31-2), a Strażnica Nr 9, 1993 s.15-6 uściśla, że "Jehowa Bóg w towarzystwie swego 'anioła przymierza' Jezusa Chrystusa, przybył wiosną 1918r. do duchowej świątyni na przegląd". Aż do 1958r. lata od 1914r. nazywali "Dniem Jehowy" ("Nowe niebiosa..." s.228, 231; "Prawda was wyswobodzi" s.281-2), który dziś jednak identyfikują "końcem obecnego systemu rzeczy" i piszą, że "dnia Jehowy nie należy mylić z 'dniem Pańskim', wspomnianym w Księdze Objawienia 1:10" (Strażnica Nr 24, 1997 s.11). Russell "Dniem Pańskim" nazywał czas od 1873r. ("Nowe niebiosa..." s.213).

Odpowiedź. 1) Do 1943r. wg Strażnicy Rok XCVI [1975] Nr 21 (s.16-przypis) uczyli o ponownym niewidzialnym przyjściu Chrystusa w 1874r. ("Harfa Boża" s.239; "Stworzenie" s.328; "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.46-7), a także o pełnej Jego "manifestacji" w 1878r. ("Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.49, 51). [Strażnica w/w popełniła błąd podając, że dopiero od 1943r. uczy o paruzji Jezusa w 1914r. Dlaczego? Bo już w 1930r. w ang. "Złotym Wieku" (The Golden Age 1930 s.503) i polskiej broszurze z 1931r. pt. "Królestwo nadzieja świata" (s.58) uczli, że Chrystus powrócił w 1914r.; por. "Proroctwo" 1929 s.72, gdzie uczyli jeszcze o 1874r. Widać więc, że ŚJ nie zawsze są rzetelni, gdy informują o zmianach swych nauk. Książka "Świadkowie Jehowy głosiciele..." (s.137) choć wspomina tę zmianę nauki, to nie podaje daty kiedy tego dokonano.]

Tą "inspekcję" z 1918r. zauważono dopiero w 1922r., więc po fakcie ("Prawda nas wyswobodzi" s.282-3; Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s.12).

ŚJ mnożą niewidzialne powroty Chrystusa bo mówią obecnie o trzech: "Po roku 96 n.e. Jezus nie 'przyszedł' w dostrzegalny sposób, dopóki w roku 1914 nie wstąpił na tron (...). Potem w ramach spełnienia proroctwa z Księgi Malachiasza 3;1 'przyszedł' ponownie w roku 1918, gdy wkroczył do świątyni Jehowy (...). W niedalekiej przyszłości 'przyjdzie' raz jeszcze, 'gdy wywrze pomstę...'" (Strażnica Nr 7, 1989 s.11-2; por. "Prowadzenie rozmów..." s.253, gdzie wspominają dwa przyjścia, jedno na podst. Mt 24;37, a drugie wg Mt 24;30). Russell uczył, na podst. tych samych wersetów, o jednym niewidzialnym powrocie w 1874r. ("Nadszedł Czas" s.157, 167, 279-80). Rutherford pisał o czterech niewidzialnych powrotach Jezusa: w 1874, 1914, 1918r. i w Armagedonie ("Stworzenie" s328-9). Por. Hbr 9;28, gdzie mowa jest o jednym powrocie Jezusa ("ukaże się").

Początkowo Russell oczekiwał widzialnego powrotu Pana w 1874r. ("Dokonana Tajemnica" s.61; por. "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.104), a dopiero w 1876r. zaczął uczyć o niewidzialnym w 1874r. powrocie ("Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.46-7, 133). Jednak już w 1875r. dowiedział się o niewidzialnym powrocie, ale nie znał wtedy jeszcze daty jego rozpoczęcia ("Walka Armagieddonu" s.757; "Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.392-3; "Dokonana Tajemnica" s.82; por. "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.132-3). Choć Russell w 1875r. zaczął nauczać o niewidzialnej obecności (przyjściu) Jezusa, to jednak jeszcze przez pewien czas uważał (może do 1881r.), że przy wykonaniu sądu Chrystus będzie widzialny. ŚJ piszą o tym: "Zaledwie kilka lat później dalsze studia biblijne pozwoliły Russellowi zrozumieć, że Chrystus ma nie tylko powrócić niewidzialnie, lecz także pozostać niewidzialny nawet w momencie ujawnienia swej obecności przez wykonanie wyroku na niegodziwcach" ("Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.133). Potwierdzając tę myśl cyt. też broszurę Russella z 1877 r., w której nauczał: "Wierzymy, iż Pismo Święte uczy, że w chwili samego przyjścia i jakiś czas potem pozostanie on niewidzialny; następnie objawi się lub ukaże przez sprawowanie sądów i w różnych postaciach, tak że 'ujrzy go wszelkie oko'" (j/w. s.132-3).

Niewidzialny powrót Jezusa w 1874r. "potwierdzały" ŚJ aż do 1928r. wymiary piramidy Cheopsa ("Przyjdź Królestwo Twoje" s.411-3; "Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.403-4; por. "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.201).

W związku z tym nie dziwią słowa Przebudźcie się! Nr 4, 1993 s.4: "Pilnie oczekując drugiego przyjścia Jezusa Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego powodu niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami". Patrz też rozdz. "Niebo i 144 tysiące" pkt 25.1.1.

ŚJ zmieniali nie tylko datę powrotu Chrystusa, ale i miejsce Jego przyjścia. Russell i początkowo Rutherford nauczali, że "według chronologii biblijnej Pan po raz wtóry przyszedł [niewidzialnie] na ziemię" ("Harfa Boża" s.239). Od 1928r. wprowadzono naukę, że "powrót Chrystusa nie oznacza literalnego powrotu na ziemię. Oznacza raczej (...) zwrócenie na nią szczególnej uwagi" ("Będziesz mógł żyć..." s.146-7). Por. "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.137, gdzie przytaczając starszy pogląd piszą nie o powrocie "na ziemię", ale "w pobliże ziemi".

Strażnica Nr 15, 1988 s.22 podała nieprawdę. Mówi ona, że "Harfa Boża" (wyd. 1921-9) uczyła o paruzji 1914r., a opisana sytuacja miała miejsce pod koniec 1928r. Książka ta na s.239 (cyt. powyżej) mówi o paruzji 1874r. Strażnica Nr 17, 1990 s.11 też nie mówi prawdy podając, że już w 1920r. wierzono, "że od roku 1914 Jezus jest obecny w sposób niewidzialny dla ludzi". Słowa tych Strażnic stoją w sprzeczności z w/w publikacjami, które mówią, że do 1930 lub 1943r. ŚJ uczyli o paruzji 1874r. Dziwne też są słowa: "W roku 1914 kler, zamiast witać powracającego Pana, był uwikłany w rzeź (...) wojny" (Wspaniały finał..." s.72). Wiadomo przecież, że wtedy jeszcze ŚJ nie ogłosili, że Pan powróci w 1914r., a i sami brali udział w wojnie (patrz rozdz. "Służba wojskowa" pkt 45.10.).

Niewidzialne przyjście Pana potwierdzały ŚJ dwa rodzaje odmiennych znaków. Pierwsze, mogłyby być znakami błogosławieństwa. Drugie, te obecne, przekleństwa.

Przyjście w 1874r. - wszelkie wynalazki: "...maszynki do dodawania, latawce, glin, antyseptyczna chirurgia, sztuczne farby, samochody, kolczasty drut, rowery (...) centryfugi do oddzielania śmietany..." ("Harfa Boża" s.243; por. "Stworzenie" s.341; "Dokonana Tajemnica" s.325 cyt. w rozdz. "Cudowna pszenica"). Powoływano się przy tym na Dn 12;4.

Przyjście w 1914r. - głody, mory, trzęsienia ziemi, wojny, itd. ("Będziesz mógł żyć..." s.150-3).

Jeszcze w 1936r. "Bogactwo" (s.316) zachęcało do nabycia "Harfy Bożej", a przecież ŚJ już dawno nie uczyli o paruzji 1874r., jak nauczała ta książka. Czy rozkolportowanie zapasów książek było ważniejsze od tego, że nie zawierają one aktualnej dla ŚJ nauki?

W latach 1930-70 ŚJ uczyli, że Mt 24;30 mówi o niewidzialnym powrocie Chrystusa w 1914r. (np. "Upewniajcie się..." s.167; "Sprawy, w których u Boga..." s.224-5). Później zaczęto nauczać, że werset ten mówi o przyszłym powrocie Jezusa w Armagedonie ("Prowadzenie rozmów..." s.253). W tych wcześniejszych latach, w Mt 24;30 ŚJ tłumaczyli, że "ukaże się w niebie znak Syna Człowieczego" ("Sprawy, w których u Boga..." s.224), a nie jak dziś, "na niebie".

O stosunku ŚJ do Mk 13;32 patrz aneks w rozdz. "Armagedon Świadków Jehowy".

2) 2Tes 2;2 ostrzega nas przed ludźmi, którzy uczą, że Dzień Pański "jakoby już nastawał" lub "nastał" (NP, "Chrześcijańskie Pisma Greckie..."). ŚJ mówiąc o wypełnieniu się tego dnia w 1914r. ("Wspaniały finał..." s.22-4) są tymi, przed którymi Apostoł nas przestrzega.

3) Jezus nie użył ani razu określeń: "niewidzialne przyjście" czy "rok 1914". Ap 1;7 mówiąc o ponownym przyjściu Chrystusa wskazuje, że "ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili" por. 1Kor 13;12.

Nie mają racji ŚJ, mówiąc o niewidzialności Pana, sugerując odczuwanie Jego obecności przez "oczy serca" (Ef 1;18). Jan pisze o oczach, a nie o "oczach serca". Potwierdza to przez wymienienie osób przebijających Chrystusa, które wg ich nauk nie odczuwają dziś Jego obecności 'zrealizowanej' w 1914r. (uczą, że umarli nie egzystują). Prócz tego, złym ludziom nie dano "oczu serca", a oni też mają ujrzeć Chrystusa (Mt 24;30, 26;64). Ef 1;18 nie mówi o "ujrzeniu" a Ap 1;7 używa tego słowa. Hbr 9;28 podaje, że On "drugi raz ukaże się (...) dla zbawienia tych, którzy Go oczekują", a 1J 3;2, że "ujrzymy Go takim, jakim jest". Powróci On z aniołami (Mk 8;38) i ze świętymi (1Tes 3;13, 1Kor 6;2). Czy to zrealizowało się w 1914r.?

4) Św.Piotr mówiąc do Żydów o ponownym przyjściu Mesjasza wskazuje na pokutę i nawrócenie się jako jedne z warunków Jego nadejścia (Dz 3;19n.). Prócz tego, "niebo musi zatrzymać [Go] aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy" (Dz 3;21), co zrealizuje się dopiero przy Jego powrocie w chwale. Czy to wszystko już nastąpiło? Przyjście Chrystusa więc, to sprawa przyszłości, a nie 1914r.

5) Ewangeliści piszą, że ludzie "ujrzą" Syna Człowieczego (Mt 24;30, Mk 13;26, Łk 21;27), a nie, że Go tylko odczują. Nawet przed Nim trzeba będzie stanąć (Łk 21;36, 2Kor 4;14).

6) 1Tes 4;16 mówi o tym, że "sam bowiem Pan zstąpi z nieba", a więc nie Jego niewidzialna obecność, lecz On sam.

7) Widzialny powrót Pana potwierdzają też teksty:

J 14;3 "a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do Siebie";

1J 2;28 "abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu";

Por. Job 19;25n., Mt 16;27, 23;39, 24;42, 44, 46, 48, 50, 25;6, 31, 26;64, Mk 8;38, 13;35n., 14;62, Łk 9;26, 12;36, 40, 43, 46, 13;35, 17;30, 18;8, 19;12, J 21;22n., Dz 1;11, 1Kor 1;7n., 4;5, 11;26, 15;23, 16;22, 2Kor 5;10, Flp 3;20, Kol 3;4, 1Tes 1;10, 2;19, 3;13, 4;15n., 5;23, 2Tes 1;7, 10, 2;8, 1Tm 6;14, 2Tm 4;8, Tt 2;13, Hbr 10;37, Jk 5;8n., 1P 1;7, 13, 2;12, 4;13, 5;4, 2P 1;16, 3;4, Jud 14, Ap 2;25, 3;3, 11, 14;14nn., 16;15, 22;7, 12, 17, 20;

8) Uczą, że słowo greckie parousia trzeba przetłumaczyć na "obecność", a nawet "niewidzialna (domyślnie) obecność", a nie "przyjście" (np. Mt 24;3, 27, 37, 39). Pismo Św. używa często tego greckiego słowa w odniesieniu do innych osób, potwierdzając ich widzialność i fizyczne, a nie duchowe przybycie (1Kor 16;17, 2Kor 7;6n., 10;10, Flp 1;26, 2;12). Czy dla ŚJ raz słowo obecność oznacza niewidzialną obecność, a kiedy indziej widzialną? W w/w wersetach dot. innych osób "Chrześcijańskie Pisma Greckie..." (s.417) użyły też słowa "obecność". Czyżby osoby wymienione w tych fragm. były niewidzialnie obecne lub w niewidzialny sposób przybyły?

Co do twierdzenia "Prowadzenia rozmów..." (s.253), że słowo parousia oznacza obecność, bo w Flp 2;12 przeciwstawiana jest apouzji (nieobecności) zauważmy, że obecność czy nieobecność św.Pawła wiązała się z jego przyjściem. Nie mógł on stać się obecnym nie przychodząc, więc słowo parousia w Flp 2;12 odegrało podwójną rolę. Oznaczało przyjście i zarazem związaną z tym widzialną obecność Apostoła.

Gdyby słowo parousia oznaczało niewidzialną obecność to by się okazało, że święci Marek, Łukasz i Jan zapomnieli powiadomić nas o tym, bo nie użyli oni ani razu tego greckiego słowa, mówiąc o przyjściu Jezusa (patrz "Chrześcijańskie Pisma Greckie..." s.416-7). Użył go tylko św.Mateusz (por. Mt 24;39 z Łk 17;30 i Mt 24;3 z Łk 21;7). Trzej wymienieni zastosowali gr. słowa: erchomenon (Mk 13;26, Łk 21;27) i erchomai (J 14;3), dodając, że wszyscy "ujrzą Syna Człowieczego" (Mk 13;26, Łk 21;27, 1J 3;2). Nie ma więc to nic wspólnego z niewidzialną obecnością.

NT używa też innych słów greckich na oznaczenie przyjścia Pana: objawi się (gr. faneroo) 1P 5;4, powróci (gr. analyse) Łk 12;36, nadejdzie (gr. elthontos) Łk 12;36 i (gr. heksei) Mt 24;50, wróci (gr. hypostrepsai) Łk 19;12, przyjdzie (gr. eleusetai) Dz 1;11, objawi się (gr. apokalypsei) 1P 4;13 i (gr. epifania) 1Tm 6;14, ukaże się (gr. fenerothe) Kol 3;4 i (gr. ofthesetai) Hbr 9;28, nawiedzi (gr. hemera episkopes) 1P 2;12, przyjdzie (gr. elthe) 2Tes 1;10 i (gr. erchomai) J 14;3, przyjdzie Ten, który ma nadejść (gr. erchomenos heksei) Hbr 10;37, zstąpi (gr. katabesetai) 1Tes 4;16. Na temat słowa "obecny" patrz pkt 8.8.

Dziwi to, że ŚJ używają słów "przyszedł" i "powrócił" dot. Jezusa, choć spierają się, że tak nie jest ("Będziesz mógł żyć..." s.147-9; "Chrześcijańskie Pisma Greckie..." - Dz 1;11).

9) Jezus mówiąc o dniu Swego przyjścia wskazuje, że "o dniu owym i godzinie nikt nie wie (...) tylko sam Ojciec" (Mt 24;36, Mk 13;32), a jest to odpowiedź na pytanie: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata" Mt 24;3. (por. Strażnica Nr 15, 1996 s.30, która też tak uważa). Ponieważ dzień u Boga "jest jak tysiąc lat" (2P 3;8), przeto nikt nie zna nawet czasu tego zdarzenia (Mt 24;42nn., Dz 1;7). Jezus przecież powiedział: "w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie"(Mt 24;44) oraz "nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie" Mk 13;33.

ŚJ nauczają, że "czasy pogan" zakończyły się 4/5 X 1914r. (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 9 s.24), choć kiedyś mówili o 1 X ("Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.136, 719). Z tą datą wiążą początek obecności (paruzji) Chrystusa. Widać więc, że złamali przestrogę Jezusa, który mówił, że "o dniu owym i godzinie nikt nie wie (...) tylko sam Ojciec" (Mt 24;36, Mk 13;32). Oni jednak uważają, że przez wyznaczenie tej daty wydarli Bogu tajemnicę, którą zachował dla Siebie. "Harfa Boża" (wyd. w latach 1921-9), która wyznaczała powrót Pana na 1874r. (s.243) tak polemizowała ze słowami Jezusa: "Dajmy na to, iż ktoś twierdzi, że żaden człowiek nie może znać dnia ani godziny przyjścia Pańskiego. (...) Dzień i godzina, te należą już do przeszłości. Pan już jest obecny!" (s.258), a broszura "Powrót naszego Pana" (s.18) o Mt 24;36 uczyła: "Winni zauważyć, że Jezus wcale nie mówił, by z wyjątkiem Jego Ojca nikt o tym dniu nie mógł się dowiedzieć i nie wiedział w przyszłości. Bo jeżeli byłoby prawdą, że nikt o tej godzinie nie mógłby się dowiedzieć, to znaczyłoby, że i sam Pan Jezus nie mógłby się o niej dowiedzieć".

10) 2Kor 3;18 mówi, że teraz oglądamy chwałę Pańską niby w zwierciadle, a 1Kor 13;12 wspomina, że ujrzymy Go "twarzą w twarz".

11) Chrystus mówiąc o swym powrocie zestawił go z potopem za dni Noego (Mt 24;37nn.). Potop ten był widzialny, analogicznie więc powrót Jezusa też. Por. Łk 17;28nn. W porównaniu dni Noego do przyjścia Syna Człowieczego, akcentowana jest identyczna sytuacja ludzi i zaskoczenie ich nagłą karą (Mt 24;38n.), która położy kres ich występkom. Podobnie jak potop, kres złu położy przyjście Chrystusa. Widać więc, że ten fragm. nie akcentuje długości dni Noego i długiego okresu paruzji Chrystusa (od 1914r.) jak uczą ŚJ. Nikt przecież nie porównuje czasu trwania obu tych wydarzeń.

8.2. Niewidzialny powrót Pana w 1914r. ŚJ argumentują wersetami: "Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał", "Panie cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu" J 14;19, 22. Aby swą interpretację uwiarygodnić, ŚJ w "Chrześcijańskich Pismach Greckich..." oddali J 14;19 następująco: "Jeszcze trochę, a świat mnie więcej nie zobaczy...". ŚJ w "Będziesz mógł żyć..." (s.143), w ed. z 1989r., tak zagalopowali się w komentowaniu J 14;19, że w następnej ed., z 1990r., musieli to zmieniać. W pierwszej pisali: "A zatem Jezus oznajmił wyraźnie, że po jego śmierci ludzie na ziemi już go nie zobaczą". W drugiej sprostowali: "że po jego wstąpieniu do nieba ludzie na ziemi już go nie zobaczą".

Odpowiedź. Zdania te wyrwane z kontekstu można różnie interpretować, ale nie mówią one nic o 1914r. Jezus w J 14;15-23 nie mówi o przyjściu powtórnym, lecz o zesłaniu Ducha Św. jak i o stałej swej obecności wśród wybranych po swym zmartwychwstaniu (Mt 28;20, Ef 3;17). To objawienie z J 14;22 nie objęło świata (źli ludzie - 2Kor 4;4, J 17;14), lecz tylko wiernych, którzy zbierają się w imię Jezusa ("bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich" Mt 18;20).

Po zmartwychwstaniu "świat" nie oglądał Pana, prócz wybranych chrześcijan (Dz 10;41), ale przy przyjściu ponownym ujrzy Go każdy: "ciałem swym Boga zobaczę" Job 19;26 por. Mt 23;39, 24;30, Jud 14n., Ap 1;7, 22;4, Hbr 9;28, 2Kor 5;10, 1J 3;2, 1Kor 13;12. Jezus wobec złych ludzi powiedział: "Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, (...) nadchodzącego na obłokach niebieskich" Mt 26;64.

Przyjście duchowe (obecność duchowa) nie nastąpiło dopiero w 1914r. Pan obiecał nam swoją obecność na zawsze, od chwili zmartwychwstania i wypowiedzenia słów: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" Mt 28;20 por. 18;20, J 14;23, Ef 3;17. Jego przyjścia w 1914r. nikt nie dostrzegł prócz ŚJ, a Biblia mówi, że zobaczą Go wszyscy (Ap 1;7, Mt 25;32).

Dziwne, że choć ŚJ uczą o niewidzialnym powrocie Pana, to na ilustracjach ciągle przedstawiają Jego wizerunek światu (np. Strażnica Nr 10, 1990 s.7).

Nie wiem czemu wybrani ŚJ praktykują spożywanie chleba i wina (Pamiątka). 1Kor 11;26 mówi, aby sprawować to do momentu przyjścia Pana ("aż przyjdzie"), a dla nich On już przyszedł w 1914r.

8.3. Mt 24;30 mówi, że Chrystus przyjdzie jako Syn Człowieczy, a zarazem Boży. "Syn Człowieczy" to prócz tytułu Chrystusa po prostu Człowiek (Ez 3;1, Lb 23;19). Potwierdzają to Dz 17;31 stwierdzając, że Bóg "będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył" i 1Kor 15;22n. podając, że "przez człowieka dokona się zmartwychwstanie. (...) w Chrystusie wszyscy ożywieni będą" 1Kor 15;22n. por. 1Tm 2;5, Mk 13;26, Mt 25;31.

Tak więc Chrystus jako Bóg - człowiek pojawi się widzialnie. O Jego Bóstwie i cielesności uczy Kol 2;9 "w Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała". Nie wiem po co Chrystus przychodząc w chwale miałby pozbywać się chwalebnego ciała (Flp 3;20n.).

8.4. Pierwsi chrześcijanie uczyli o widzialnym powrocie Chrystusa.

"Didache" (ok.90) podaje: "przyjdzie Pan, a z Nim wszyscy święci Jego. Wówczas to ujrzy świat Pana przychodzącego na obłokach niebieskich" 16;7. Apostołowie, nie mogli nauczać o niewidzialnym powrocie Jezusa, bo ŚJ "wymyślili" tę koncepcję dla siebie dopiero w 1876r., a przejęli ją od tych, których nazywają Babilonem ("Dokonana Tajemnica" s.61; por. "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.46-przypis). Strażnica Nr 9, 1993 s.11 podaje: "Tak więc słudzy Jehowy w XIX wieku prawidłowo zrozumieli, że paruzja Chrystusa miała być niewidzialna", a Strażnica Rok XCV [1974] Nr 17 s.2 przyznaje: "Apostołowie Chrystusa gorąco pragnęli, nie przeoczyć niczego z poczynań Bożych. Kiedy zapytali Jezusa: 'Co będzie znakiem twej obecności?' - jeszcze nie zdawali sobie sprawy, że ta przyszła obecność miała być niewidzialna (...). Nawet po jego zmartwychwstaniu pytali: 'Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?' (...) Spodziewali się widzialnego odnowienia królestwa". W Strażnicy Nr 23, 1969 s.14 zaniepokojony czytelnik pytał: "Co właściwie mieli na myśli uczniowie Jezusa, gdy pytali Mistrza o 'znak' jego obecności (Mat 24:3), skoro przecież późniejsze wydarzenia dowodzą, iż wówczas jeszcze nie rozumieli, że miał być obecny w sposób niewidzialny?". Oto odpowiedź ŚJ: "...[uczniowie] nie pojmowali, że [Chrystus] ma rządzić z nieba jako chwalebny duch, a w związku z tym nie wiedzieli także, iż przy swojej drugiej obecności pozostanie niewidzialny (...) Jezus w odpowiedzi nie uwypuklił im dobitnie tego szczegółu, że będzie obecny w sposób niewidzialny..." (por. mniej stanowczą wypowiedź Strażnicy Nr 16, 1996 s.13: "Nawet jeśli apostołowie mieli na myśli jedynie przyszłe przybycie Jezusa..."). [Uwaga! Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 17 s.22 zamieszcza odwrotną opinię dot. pytania Apostołów: "Zwróćmy uwagę, iż apostołowie pytali o 'paruzję' czyli 'obecność' (...). Nie chodziło im o jego 'przyjście' lub z łacińska 'adwent', jak mówią niektórzy."] Czy my wobec tego mamy zmieniać naukę Jezusa i Apostołów jak to zrobili ŚJ? Jeżeli Apostołowie pytając Jezusa (Mt 24;3), nie mieli pojęcia, że On w przyszłości stanie się niewidzialnie obecnym, to jak mogli pytać Go o znak niewidzialnej obecności? Uczniowie pytając Chrystusa myśleli o znaku poprzedzającym Jego widzialny powrót, potwierdzający że On jest już "blisko (...) we drzwiach" (Mt 24;33), a nie o znaku pokazującym, że On jest niewidzialnie obecny. Podobnie jak w tej samej mowie pytali o znak zapowiadający widzialne zburzenie Jerozolimy (Mk 13;4), a nie o znak, że jest ona zburzona, czy nawet niewidzialnie zburzona.

ŚJ przez stwierdzenie, że Apostołowie nie wiedzieli, że Chrystus powróci niewidzialnie, potwierdzili też to, że słowo gr. parousia (Mt 24;3) może oznaczać widzialne przyjście.

Zapytajmy ŚJ: "Po co Apostołom byłby potrzebny znak niewidzialnej obecności Chrystusa (Mt 24;3), jeśli oni mieli być w przyszłości z widzialnym dla nich Jezusem? (J 14;3)".

Strażnica Nr 5, 1997 s.10 przyznaje, że Justyn Męczennik (ur.100), św.Ireneusz (ur.140), Tertulian (ur.155), Hipolit (ur. przed 170) nauczali o widzialnym powrocie Chrystusa.

8.5. Nauczając, że Pan przyszedł w 1914r., a namaszczony ostatek (żyjący ze 144 tys.) to "sługa wierny i roztropny" (Mt 24;45), rozdający pokarm, nie zauważają pewnej nieścisłości. Mt 24;46 mówi o błogosławieństwie dla tego sługi, którego Pan zastanie na tej czynności gdy przyjdzie.

Tymczasem Strażnica Nr 4, 1996 s.14 podaje, że "Podczas pierwszej wojny światowej członkowie ostatka Izraelitów duchowych przez stosunkowo krótki czas nie zachowywali całkowitej czystości ani nie zastosowali się ściśle do woli Bożej. Niektórzy byli splamieni błędami doktrynalnymi...", a "Od raju utraconego..." (s.188) mówi, że ich namaszczony ostatek był w latach 1914-18 umarły duchowo. Zaś "sługę wiernego i roztropnego" ustanowił Pan po 1918r., a dokładnie w 1919r. ("Wspaniały finał..." s.31, 63), a o paruzji Chrystusa w 1914r. zaczęli oni nauczać wiele lat po tym roku (patrz pkt 8.1.1). Z tego wynika, że sługa ten w czasie gdy Pan "przyszedł" w 1914r., nie rozdawał pokarmu na czas słuszny. Por. rozdz. "Niebo i 144 tysiące " pkt 25.1.1. "Wielką rzeszę" zaczął wg nich Pan gromadzić od 1935r., co też w złym świetle stawia ich oczekiwanie na przyjście Pana w 1914r.

8.6. ŚJ starają się wmówić swym słuchaczom, że wojny, głody, mory, trzęsienia ziemi itd. są znakiem tego, że Chrystus już powrócił, w 1914r. ("Będziesz mógł żyć..." s.149-153). Tymczasem zwiastunem powrotu Jezusa ma być "znak na niebie" (Mt 24;30), a nie jak wynika z nauki ŚJ "znaki na ziemi". Wymienione przez nich "znaki" mają wg Mt 24;4-8 występować przez całe wieki i mają poprzedzać powrót Jezusa, a nie świadczyć o tym, że On już powrócił.

8.7. Uczą, że ponieważ Dz 1;11 mówią, że Chrystus "przyjdzie tak samo jak widzieliście go wstępującego do nieba" tzn. nikt nie zobaczy Jego powrotu tak samo jak mało kto widział Jego odejście. "Tak samo" to dla nich tak samo cicho, bez zwrócenia na to uwagi przez resztę świata ("Prowadzenie rozmów..." s.254).

Odpowiedź. Dz 1;11 mówią, że Jezus powróci "tak samo" tzn. na pewno i jawnie (widzialnie jak wtedy gdy wstępował do nieba). Mt 24;30 poucza, że nie w cichości powróci Pan, lecz "z wielką chwałą i mocą". Powrót Jego będzie wraz z aniołami (Mt 24;31) i wszystkie narody ziemi ujrzą Syna Człowieczego (Mt 24;30). Nie rozumiem czemu ŚJ uczą, że Chrystus miał powrócić w cichości gdyż uczą, że pierwszym efektem i znakiem Jego powrotu był wybuch I wojny światowej w 1914r. Wszystkie występujące w tym roku i później głody, mory, wojny itp. itd. to wg nich też potwierdzenie Jego przyjścia. Gdzie ta cichość? Wstępowanie Chrystusa do nieba widziało kilku uczniów, a powrotu Jezusa w 1914r. nie widział żaden ze ŚJ. Obliczono tylko, że On przyszedł, a dokonano tego wiele lat po tym rzekomym fakcie. Jeszcze w 1929r. uczono o powrocie Pana w 1874r. (patrz pkt 8.1.1).

8.8. Uczą, że ponieważ św.Paweł powiedział do Koryntian, że z nimi jest "nieobecny ciałem ale obecny duchem" (1Kor 5;3) to tak samo jest teraz z przyjściem Chrystusa w 1914r. ("Prowadzenie rozmów..." s.255).

Odpowiedź. Przyjmując interpretację ŚJ dojdziemy do takich wniosków:

Św.Paweł miał ciało, ma je więc i Jezus (Flp 3;21);

Św.Paweł był obecny duchem, więc i Jezus jest przez wszystkie wieki obecny z nami (Mt 28;20), a nie od 1914r.;

Paweł miał powrócić do Koryntian osobiście i widzialnie (1Kor 16;4-7, 2Kor 13;1n.), więc dot. to będzie i Jezusa (1Tes 4;16, Łk 21;36).

ŚJ świadomie przemilczeli to, że w 1Kor 5;3 na oznaczenie "obecności" nie pada gr. określenie parousia lecz inne słowo (gr. paron). Por. to słowo w 2Kor 10;11, 13;2, 10 oraz J 11;28 ("Chrześcijańskie Pisma Greckie..."). Wersety te mówią o widzialnej obecności Apostoła czy Chrystusa.

8.9. Uczą, że Bóg powiedział, że "osobiście pójdzie" przed Izraelem czy "zstąpi" na ziemię. Mówią, że tak samo Jezus osobiście nie powróci, bo Bóg objawił swą działalność, a nie przyszedł ("Prowadzenie rozmów..." s.255).

Odpowiedź. Bóg, którego nikt z ludzi nie mógł oglądać (J 1;18), nie przychodził do ludzi osobiście ale przysyłał w swym imieniu anioła (Wj 14;19, Hbr 13;2). Nie była to więc bezosobowa obecność i działalność. Jeśli chodzi o zwrot "za rok o tej porze wrócę do ciebie" (Rdz 18;14 - słowa Boga do Sary) to Biblia nie neguje ponownej wizyty Anioła Jahwe ("Będziesz mógł żyć..." s.146), bo i na pewno to nie Bóg był w gościnie u Abrahama, lecz Jego posłaniec ("aniołom dali gościnę" Hbr 13;2). Anioł ten ukazywał się rodzinie Abrahama (Rdz 22;11).

8.10. Uczą, że słowo parousia oznacza wg "Słownika Grecko-Polskiego" Z. Abramowiczówny "obecność" ("Prowadzenie rozmów..." s.253). Powołują się też na trzy inne Biblie, które podobnie jak ich przekład mają np. w Mt 24;3 słowo "obecność", a nie "przyjście" czy "powrót" ("Chrześcijańskie Pisma Greckie..." s.416).

Odpowiedź. ŚJ podali z tego słownika tylko jedno z czterech znaczeń tego słowa (podobnie czynią to z innymi słownikami), nie mówiąc, że nie chodzi tłumaczce w tym wypadku o paruzję Chrystusa. Pod drugim znaczeniem, tzn. "przybycie", autorka słownika umieściła między innymi powrót Jezusa (por. Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 17 s.22, która cyt. ten słownik i podaje dwa znaczenia).

W innym słowniku, na który powołują się "Chrześcijańskie Pisma Greckie..." (s.417), tłumacz pisze: "że wyraz parousia 'stał się w oficjalnej terminologii określeniem wizyty wysoko postawionej osobistości, (...) królów i cesarzy odwiedzających prowincję'". Tajemnicą Strażnicy pozostanie to, jak zmieniła zamiar tłumacza i podała, że te słowo "odnosi się do królewskiej obecności" (domyślnie niewidzialnej). Tłumacz nie myślał chyba o niewidzialnej wizycie królów i cesarzy.

Kolejny słownik (W.E.Vine'a), na który powołuje się Strażnica Nr 16, 1996 s.11, jakby przeczy jej. W cyt. fragm. padają np. słowa: "PAROUSIA (...) - określa zarówno przybycie, jak i następującą po nim obecność", co w zasadzie jest zgodne z wykładnią katolicką, bo Jezus rzeczywiście po swym powrocie ma być już ciągle (J 14;3) ze swymi wyznawcami (zauważmy, cyt., który przytaczają ŚJ, nic nie mówi o niewidzialności powrotu).

Poza Pismem Św. słowo parousia występuje w co najmniej dwóch znaczeniach. Pierwsze, to widzialne, uroczyste przybycie (przyjazd, przyjście) króla (np. Eurypides Alcest 209; Sofokles Elektra 1104). Drugie, to niewidzialna obecność pogańskiego bóstwa przy wróżbach i podczas misteriów (np. Platon Rep 4,437; Eurypides Alcest 606) patrz "Listy do Tesaloniczan i Pasterskie" tzn. kom. KUL s.244-5 oraz "Słownik Grecko - Polski" Z.Abramowiczówny. Nasze rozumienie (przez wszystkie wieki) słowa parousia ma to uzasadnienie, że Jezus rzeczywiście ma dla oczekujących Go powrócić uroczyście w chwale jako Król (Ap 19;16). Wykładnia ŚJ nie ma uzasadnienia, chyba że chcą identyfikować się z paruzją pogańskich bóstw z wróżb i misteriów.

A co powiedzieć o Bibliach na które powołują się ŚJ? Otóż są to przekłady (jak sami podają) z lat 1864-1903, kiedy narodziła się wśród pewnych grup religijnych koncepcja niewidzialnego powrotu Jezusa. Nie uwzględniają więc one całego dorobku biblistyki i znawców starożytnej greki.

Ateistyczny znawca greki W.Witwicki, który nie może być posądzony o służenie Kościołowi, w swym przekładzie "Dobra Nowina wg Mateusza i Marka" (PWN 1958 W-wa) słowo parousia oddał przez "przyjście".

8.11. Uczą, że nadchodzenie Chrystusa "z obłokami" czy "w obłoku" sugeruje Jego niewidzialność (Ap 1;7, Mk 13;26, Łk 21;27). Porównują powrót Jezusa do samolotu w chmurach, którego warkot tylko słychać lub do Boga w obłoku, którego nikt nie mógł zobaczyć ("Prowadzenie rozmów..." s.254).

Odpowiedź. Samolot w końcu staje się widzialny gdy powraca na ziemię, a Boga Ojca rzeczywiście nikt nie mógł zobaczyć (J 1;18). Jeśli chodzi o Chrystusa to gdy Apostołowie przed Nim stali widzialnie zaczął wstępować do Ojca. Oni "wpatrywali się w Niego" (Dz 1;10), a później "obłok zabrał Go im sprzed oczu" (Dz 1;9). "Przyjdzie tak samo" (Dz 1;11) w obłoku (Mk 13;26) dając się zobaczyć i trzeba będzie przed Nim stanąć (Łk 21;36), w ciele podobnym do Jego "chwalebnego ciała" Flp 3;21. Prócz tego wiele razy pada określenie "na obłoku" (Mt 24;30, 26;64, Ap 14;14nn) co wcale nie sugeruje niewidzialności Pana. Zresztą jak można mówić o niewidzialności skoro Mt 24;30 uczy o "ujrzeniu Syna Człowieczego". Por. Ap 14;14 i Dn 7;13, gdzie też pomimo obłoków mowa jest o widzeniu Syna.

8.12. Uczą, że gdyby Chrystus miał przyjść widzialnie, to najlepsze lornetki nie mogłyby Go nam ukazać, bo byłby On widziany tylko w jednym miejscu. Pisza też: "Na przykład gdyby się ukazał nad Australią, czy dostrzeżono by Go w Europie, Afryce i obu Amerykach?" ("Prowadzenie rozmów..." s.254).

Odpowiedź. Mt 25;31n. mówi, że gdy Chrystus powróci w chwale to aniołowie "zgromadzą przed nim wszystkie narody". Nie będzie potrzeba lornetek, bo Mt 24;27 podaje, "że jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego" por. Łk 17;24. [Uwaga! Strażnica Nr 9, 1993 s.12 tak komentuje Mt 24;27: "Zgodnie z jego zapowiedzią błyskawice prawdy biblijnej jaśnieją i widać je na całym świecie - od wschodu aż do zachodu.". Russell zaś uczył: "Fałszywe pojęcia o sposobie przyjścia i pojawienia Pańskiego, ugruntowane w umysłach tłumaczy tego tekstu, skłoniły ich do błędnego przetłumaczenia słowa astrape na słowo 'błyskawica'. Przypuszczali, że Pan objawi się nagle, jak światło błyskawicy, a nie stopniowo, jak brzask wschodzącego słońca" ("Nadszedł Czas" s.172).]

8.13. Uczą, że ponieważ napisane jest "uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze" (Hbr 10;10) to oznacza to, że Jezus nie może powrócić w ciele bo zostało ono złożone w ofierze raz na zawsze ("Będziesz mógł żyć..." s.143).

Odpowiedź. ŚJ przekręcają sens tego wersetu, bo chodzi w nim o to, że raz na zawsze zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa, a nie, że na zawsze ciało Jego zostało zlikwidowane. Autor listu w tym miejscu nie zajmuje się losem ciała Chrystusa po dokonaniu ofiary. Gdzie indziej jednak akcentuje i zestawia oba widzialne przyjścia Jezusa pisząc o ukazaniu się Jego. Jedno było w ciele uniżonym, drugie będzie w chwalebnym: "A tymczasem raz jeden ukazał się na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie (...) drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują" Hbr 9;26nn. Myśląc kategoriami ŚJ mógłby ktoś dojść do przekonania, że Jezus nie może już powrócić obojętnie jak, bo złożył "ofiarę z samego siebie" (Hbr 9;26), a nie tylko ze swego ciała. Por. rozdz. "Zmartwychwstanie Chrystusa" pkt 7.4.


SPIS TREŚCI

Copyright © 1998 Włodzimierz Bednarski