20. DUCHOWE OJCOSTWO

20.1. Uczą, że katolicy postępują wbrew Pismu Św. nazywając papieży Ojcami św. ("Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie" Mt 23;9).

Odpowiedź. ŚJ nie rozumieją pouczeń Pisma Św. i źle je interpretują. Chrystusowi w tej wypowiedzi nie chodzi o to żeby nie stosować określenia "ojciec", lecz aby nie zrównywać w ojcostwie nikogo z Bogiem. Patrz pkt 5.

1) W ST Elizeusz nazywa Eliasza ojcem (2Krl 2;12), pomimo że sam był synem Szafata (1Krl 19;16).

2) Św.Paweł poucza nas, że patriarcha Abraham jest naszym ojcem (Rz 4;11n., 17).

3) Św.Paweł ojcem naszym nazywa Izaaka (Rz 9;10), a Hbr 1;1 ojcami określa naszych poprzedników w wierze.

4) Św.Paweł sam sobie przypisuje ojcostwo wobec Koryntian: "Choć byście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie" (1Kor 4;15), a w w.14 nazywa ich swymi dziećmi. Por. 1Kor 4;15 BP, ks.Dąbr., ks.Kow., kom. KUL ("jam się stał ojcem waszym"). Nawet "Chrześcijańskie Pisma Greckie..." ŚJ oddają podobnie ten werset: "bo w Chrystusie Jezusie ja zostałem waszym ojcem...". Zaś Strażnica Nr 15, 1993 s.15 wspomina o duchowym ojcostwie Pawła. Por. "dzieci moje" 3J 4.

5) Św.Paweł wskazuje na pochodzenie wszelkiego ojcostwa ziemskiego ("Z tej to przyczyny zginam kolana przed Ojcem, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi" Ef 3;14n. ks.Wu., ks.Dąbr., NP patrz tekst grecki pasa patria).

6) Pismo Św. często określenia "ojciec", "ojcostwo" stosuje w celach porównawczych np. "bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii" (Flp 2;22 por. 1Tes 2;11), a św.Piotr czyni sam siebie ojcem duchowym, nazywając św.Marka swym synem (1P 5;13).

7) Jezus nazwał szatana "ojcem kłamstwa" (J 8;44), więc myśląc kategoriami ŚJ sam złamał swą naukę. Stosował też termin "ojciec" dot. rodziców (Mt 15;4, 19;19), a przecież sam mówił "nikogo nie nazywajcie waszym Ojcem" (por. Łk 15;21). Chrystus używał też słowo "ojczyzna" (J 4;44), które pochodzi od słowa ojcowie i których istnienie zakłada.

8) Prorok Izajasz nadał Mesjaszowi tytuł "Ojciec" ("Syn został nam dany (...) Nazwą Go imieniem: (...), Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju" Iz 9;5). To On zwraca się do nas w Ewangelii jako do swych dzieci (np. J 21;5 por. Hbr 2;13).

9) Podobną wypowiedź do Mt 23;9 zawiera Mt 23;8 ("Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel"). Św.Paweł zaś mówi o sobie: "której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony" (2Tm 1;11 por. 1Tm 2;7, Dz 13;1, Hbr 5;12). Por. J 3;26 (rabbi dot. Jana Chrzciciela). Obie wypowiedzi (Mt 23;8, 9) skierowane były bezpośrednio do Apostołów, a oni rzeczywiście nie mieli żadnych ojców duchowych, bo był nim dla nich tylko Jezus (Iz 9;5, J 21;5). Dla nas zaś przez wieki, którzy nie widzieliśmy Chrystusa w ciele, ojcami duchowymi byli Apostołowie i ich następcy. Znaleźliśmy się więc w innej sytuacji niż Apostołowie.

10) ŚJ kiedyś używali terminu "Ojciec" w stosunku do Adama, nazywając go "Ojcem wszystkich" ("Pojednanie człowieka z Bogiem" s.484, 500). Russell nazywał "Ojcami Świętymi" wiernych ST ("Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.349), a Rutherford Abrahama "ojcem wiernych" ("Harfa Boża" s.368). W obecnej literaturze ŚJ też stosują termin "Ojcowie" (dot. Ojców Kościoła np. "Czy wierzyć w Trójcę?" s.7) lub nazywają Jana Pawła II "papieżem", co oznacza ojca (papa).

Manipulując Słowem Bożym ŚJ chcą Lud Boży przeciwstawić papieżowi. Nie wiedzą, że prawdziwe ojcostwo to takie, które wyrasta z jedynego Ojcostwa Bożego (Ef 3;14). Taki jest sens wypowiedzi Chrystusa, który nie zakazywał nazywać ojcami naszych rodziców i nie zaprzeczał istnieniu ojcostwa duchowego. Chrystus jedynie zabraniał nazywać ojcami duchowymi tych, którzy nimi nie są. Tak ludzie zwracali się do faryzeuszy, którzy w rzeczywistości nimi gardzili: "A ten tłum, który nie zna Prawa jest przeklęty" J 7;49. Patrz też "Szukającym drogi" J.Salij OP, rozdz. 'Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem'; "Nadzieja poddawana próbom" J.Salij OP, rozdz. 'Dlaczego następcę Piotra nazywamy Ojcem Świętym?'.

11) Ojcami nazywają Apostołów i późniejszych świętych pierwsze pisma chrześcijańskie np. list "Do Kościoła w Koryncie" 62;2 Klemensa Rzymskiego (+101); "Męczeństwo św.Polikarpa" 12;2 (ok.156); Adversus haereses IV,41,2 św.Ireneusza (ur.140); "Kobierce" I;1,3 Klemensa Aleks. (ur.150). Ten ostatni o Mt 23;9 pisze: " [Pan] mówi, jakby chciał powiedzieć: za sprawcę waszego istnienia nie uważajcie tego, który was spłodził posiewem cielesnym, możecie go uznać tylko za współsprawcę waszych narodzin, a raczej zaledwie za pomocnika waszych narodzin. W ten sposób wyraża Pan życzenie, abyśmy odmienili się i znowu stali się jako dzieci, poznawszy prawdziwego swego Ojca i narodzeni na nowo z wody" (j/w. III;87,4-88,1).


SPIS TREŚCI

Copyright © 1998 Włodzimierz Bednarski