IV. NIEKTÓRE WERSETY ŹLE INTERPRETOWANE PRZEZ ŚWIADKÓW JEHOWY

Po wersecie biblijnym podany jest punkt, w którym omówiony jest dany fragment. Pierwsza liczba w oznaczeniu punktu jest zarazem numerem rozdziału.


Stary Testament Nowy Testament

Rdz

3;15..................17.13.

6;2......................27.4.

9;4............46.6., 46.7.

Wj

20;3n................33.1.3

20;17................33.1.3

Kpł

7;27....................46.6.

17;10-14............46.6.

Lb

14;34..................50.1.

21;9.......................6.3.

Pwt

4;16....................33.5.

5;21..................33.1.3

12;16..................46.6.

12;23..................46.6.

1Sm

17;33..................46.6.

28;7-10.............22.10.

2Krl

18;4....................33.2.

2Krn

36;21................56.1.2

Job

1;6....................48.1.2

Ps

37;9-29...............24.7.

104;5..................24.7.

110;1..................2.17.

115;16................24.7.

115;17................22.3.

Prz

2;21....................24.7.

4;18....................40.6.

8;22n....................3.3.

Koh

3;20n..................22.3.

9;10....................22.3.

Iz

2;4............45.4., 45.6.

11;6-9.................24.9.

42;8....................2.15.

43;10n......2.16., 41.1., 41.5., 41.7.

44;6nn................2.28.

44;9-20...............33.4.

45;18..................24.7.

62;1n..................11.6.

65;21-25.............24.9.

Jr

25;11n..............56.1.1

29;10................56.1.1

Ez

4;6......................50.1.

18;4....................22.2.

18;20..................22.2.

Dn

4;17....................50.1.

12;1.............5.1.9 i 11

12;4....................40.7.

Zch

1;12..................56.1.3

7;5....................56.1.4

Ml

3;1....................5.1.14

Mt

1;23.......................2.4.

1;25....................4.1.8

2;1-12.................38.4.

5;5......................24.6.

10;28..................22.8.

11;11..................25.9.

12;46n..................4.1.

12;48nn............17.12.

13;55n..................4.1.

15;1-9.................32.3.

16;18..................18.2.

16;19..................18.5.

17;3n..................22.7.

20;23..................2.18.

22;30..................24.3.

23;9....................20.1.

23;14..................43.4.

24;3...........8.1.8, 8.4., 8.10.

24;14..................30.3.

24;34..................50.1.

24;36..........2.8., 29.1.

24;37nn.......8.1.8 i 11

24;45................40.10.

25;40..................25.8.

25;46................28.10.

26;26nn..35.2.7 i 11-2

27;52n....13.1., 22.17.

28;18.................2.1.3.

28;19......14.1.6, 15.2.

Mk

1;8......................14.5.

3;31n....................4.1.

6;3........................4.1.

7;1-13.................32.3.

10;18....................2.7.

13;32.........2.8., 14.9., 29.1.

16;16..............36.3.24

Łk

1;28....................17.6.

1;48..................17.17.

2;22nn................17.7.

2;49..................17.15.

4;18....................11.6.

8;19n....................4.1.

11;27n..............17.14.

12;4....................22.8s.

16;19-31...22.5., 28.5.

20;46..................43.1.

21;24..................50.2.

22;19................35.4.6

22;20................35.2.7

23;43.......23.1., 24.2., 24.4.

24;37..................22.6.

24;39..................22.6.

24;49..............14.1.12

J

1;1..............2.2., 13.1.

2;4....................17.15.

2;12......................4.1.

2;19-22...............2.24.

4;24....................33.3.

5;18....................2.27.

6;51-56.....35.2.4 i 11

7;3nn.....................4.1.

10;16..................25.6s.

10;30..................2.20.

10;33..........2.6., 2.20.

10;34....................2.6.

13;35..................40.3.

14;19....................8.2.

14;22....................8.2.

14;28..................2.22.

15;7................13.2.15

17;3..........2.11., 15.7.

17;6....................11.4.

17;26..................11.4.

18;11..................45.4.

19;26n.............17.11., 17.13.

20;17........2.19., 23.1.

20;25..................6.1.6

20;28....................2.9.

Dz

1;7......................29.1.

1;11......................8.7.

2;4......................14.3.

2;17....................14.2.

2;21....................10.2.

2;29....................25.9.

2;42.............35.4.4 i 7

2;46.............35.4.4 i 7

5;30......................6.4.

5;42.........44.2., 44.4.,

7;59....................10.5.

8;14....................18.7.

10;38..................14.4.

10;39....................6.4.

13;29....................6.4.

15;14..................41.3.

15;20..................46.1.

15;29..................46.1.

20;7....................34.8., 35.4.4 i 7

20;20........44.1., 44.4.

21;25..................46.1.

Rz

1;23....................33.6.

6;7....................28.11.

6;23..........28.3., 28.4.

9;5......................2.26.

10;13..................10.2.

14;5....................34.2.

15;6....................2.19.

1Kor

5;3........................8.8.

5;7n....................39.5.

10;4....................18.3.

11;3....................2.10.

11;25................35.2.7

11;26................35.1.2

15;24n......2.12., 9.1.4

15;28........2.12., 9.1.4

15;44................7.1.13

15;45................7.1.10

15;50....................7.3.

16;2....................34.8.

2Kor

1;3......................2.19.

5;1-8.................22.15.

5;16..................7.1.17

11;31..................2.19.

Ga

2;7nn..................19.2.

3;20....................15.9.

4;26..................17.11.

Ef

1;3......................2.19.

1;17....................2.19.

Flp

1;21-24.............22.14.

2;6n....................2.23.

3;21............7.1.3, 7.3.

Kol

1;15..........2.13., 3.1.3

1Tm

2;5n..........10.6., 17.3.

3;2......................42.3.

3;16..................7.1.14

4;3......................42.2.

2Tm

2;2......................40.2.

Tt

2;13......................2.3.

Hbr

1;3......................2.13.

1;6......................10.7.

1;8n....................2.21.

1;10.......11.3.2, 12.1.

10;10..................8.13.

11;14nn.........13.2.24, 24.7.

12;22n..............22.11.

Jk

5;20....................22.2.

1P

1;3......................2.19.

2;24......................6.4.

3;18..................7.1.12

3;19....................27.4.

5;13....................19.1.

1J

5;20....................2.11.

Jud

7.........................28.2.

Ap

1;1......................2.14.

1;7......................8.1.3

1;10....................34.1.

1;17......................2.5.

2;8........................2.5.

3;12....................2.19.

3;14....................3.1.4

4;4........22.12., 25.2.5

5;10....................25.7.

6;9n....................22.3.

7;4-8...................25.2.

7;9-15.................25.2.

7;15......13.2.31, 25.3.

12;1-4....17.9., 17.13.

12;7-13..............48.2.

14;1-4....22.12., 25.2., 25.4.

16;16..................29.1.

19;1....................25.3.

20;6....................25.7.

22;12n..................2.5.


SPIS TREŚCI

Copyright © 1998 Włodzimierz Bednarski